26-453 חוזרת מן המתים: פרק שלושים-ושמונה – מערכת השימון המרכזית, ג’.

משאבת שמן-המרכב המרכזית: פירוק בדיקה ושיפוץ.