ינואר 01

תגיות

גדר חיה, חינוך ואינרציה.

בעת מהומת “גדר חיה” התברר כי את ההנחיה לפסול את הספר מטעמי “הדחה להתבוללות” נתנו שתי פקידות משרד החינוך מדרג בינוני, המכחישות בתוקף שזה מבטא מדיניות כלשהי. זה לא מנע, כמובן, את התייצבותו הזריזה של שר-החינוך לצידן, אף כי לדבריו אין לו מושג במה מדובר, מכיוון שלא קרא את הספר. גם ותיקים אחדים מצמרת משרד החינוך לשעבר החרו החזיקו אחריו, באמרם שכך התנהלו שם הדברים מעולם.

ולי זה הזכיר לי דברים שכתב ס. יזהר במבוא לספרו שני פולמוסים, 1990. יזהר חקר ולמד מדיניות חינוך במשך שנים רבות, ומסקנותיו מוצגות שם. הרי דברים אחדים מתוך ההקדמה.

פתח-דבר לפולמוס “החינוך לﬠרכים”

בשנת 1968 ניתנה למחבר הזדמנות (מטﬠם הקולג’ למורים, שﬠל-יד אוניברסיטת קולומביה) לבקר וללמוד מקרוב את מﬠרכות החינוך בניו־יורק. שלושה חדשים כיתת רגליו והלך יום־יום לבתי־הספר שבהארלם (רובﬠ השחורים בצפון הﬠיר), שני חדשים נסﬠ הלוך ושוב וﬠשה בוויט־פליינס (White Plains), פרבר של “מנכ”לים” מצפון לﬠיר. כמה שבוﬠות נוספים ביקר בתי־ספר שונים ברמות שונות בחלקי הﬠיר השונים, מבתי-ספר שפופים בצרותיהם וﬠד לבתי-ספר מפוארים בהישגיהם, מבתי־ספר למתקשים וﬠד לבתי-ספר ל”מחוננים”, לרבות ביקורים רבים באספות וﬠדי החינוך לרמותיהם ולסוגיהם, וﬠד למחלקה לחינוך של מדינת ניו-יורק באלבני. חומר רב נילקט, שיחות רבות נירשמו, וﬠדויות אישיות נאספו בפנקסים רבים. השאלה המרכזית שהﬠסיקה את האורח היתה: מי הוא זה שמﬠצב את מדיניות החינוך, בכל רמה ורמה? והתדהמה שהלכה ונתﬠבתה מביקור לביקור, הן כסיכום רשמיו והן כסיכום החומר שהוגש לו, היתה ללא האמן – איש לא. ממש כך: איש לא עיצב ואיש אינו מﬠצב שום מדיניות לשום חינוך. וזה אף-על-פי שכל רמה ורמה וכל הרמות כולן עוסקות כל הימים תמיד ובשקידה לא תילאה בﬠיצוב מדיניות החינוך, הן לטווח היום-יום והן לטווח ימים רחוקים. אלא שמדיניות זו תמיד היתה עסוקה בפכים הקטנים, טרודה בכיבוי השריפות, ובדרכים איך להיפטר מן הצרות המזדמנות אין-קץ, ולפחות איך לדחותן – ואילו את המדיניות הבסיסית, את התפישה הﬠקרונית שביסוד כל הדברים, ואת התשובה לשאלה: מה אנחנו רוצים כאן? מה רצוי שייﬠשה ומה כלל לא רצוי – ועל השאלה במה סוף-סוף מאמין החינוך, מה הוא “הטוב” שלו? ומה הוא רוצה מן הילד הזה? לא היה לא פנאי ולא ראש להשיב, או על השאלה: את רצונו של מי עושים בבית-הספר, מיהו זה “בעל הרצון” של החינוך? ומה קורה לו לרצון הזה יום יום, ומה קורה לו לרצון הזה לבסוף, מקץ כל התהליך הממושך והיקר הזה? וכך, על שאלות כאלה וﬠל שכמותן – לא נמצאה אף תשובה של ממש, למרבה התמהון, מחוץ לזו האחת: האינרציה. האינרציה היא זו שמחליטה והיא זו שעושה הכל. אינרציה של דורי דורות, של מסורת מתמשכת, של הליכה באותו קו האפשר האפשרי. ושל זה מה שניתן לעשות בכוחות שישנם. וזה הכל.

כמובן שהאפשר הזה אינו המושלם מכל, אבל מה בעולם כן מושלם? ועד כדי כך, שהאינרציה לא רק שהיא הקובעת את סדר המעשים הנעשים אלא שהיא גם הקובעת את קווי המחשבה, את האידיאלים, המנוסחים כבלתי מנוסחים, ואת תכלית המﬠשים, עד שנראית כאילו היא טבﬠ הדברים, וכאילו היא פשוט המובן־מאליו – וכך, האינרציה היא זו המעצבת בשתיקה את כל הדברים, כולם בגובה קומת האפשר האפשרי, כולם בדרך המלך הגדולה, הפתוחה לכל, עד שגם המתקדמים שבכולם והמהפכניים שבכולם וההולכים בנועזות שבכולם – כולם אינם אלא רק חוזרים וממשיכים ומצטטים אותם צידוקים שתמיד נשמﬠו ושתמיד לא נתקיימו, ושלﬠולם לא יהיו מתקיימים – כשם שתמיד יפה היה בﬠינינו שדגל יהיה נפרש מﬠלינו, דגלנו ודגל אבותינו ואבות-אבותינו – ואילו אנחנו נהיה ﬠושים מה שנﬠשה כפי מיﬠוט כוחנו וככל האפשר האפשרי, וﬠד כאן.

באופן שהכניﬠה לאינרציה, גם אם מצד אחד אפשר לגנותה כמין ﬠצלות המחשבה, או בקבלת דין האפשר הנמוך, או בתבוסה לפני זה-מה-שיש – הרי מצד אחר, היא גם הבסיס המשותף לכל תרבות והיא גם המכנה המשותף לכל חברה, באופן שהחינוך, הן בתיאוריות המפרנסות אותו והן באידיאות המצדיקות אותו והן בﬠקרונות המחייבים אותו – אינו אלא רק ממשיך תמיד את תמול-שלשום ורק הולך לדרכו במה שאפשר לו, בפחות או יותר אדיקות בפחות או יותר צביﬠות. ובהסכמה תמיד להיות מסתפק בהחלפת התפאורה החיצונית, ופה ושם גם בהכרזות נוצצות ﬠל הצורך להיות חדשנים וחושבים לﬠילא, ובסך־הכל להוסיף וללכת בישן ובישן־נושן כמﬠולם.

[…] תמיד, למשל, היתה איזו תכנית לימודים מוכנה לבית־הספר ותמיד היתה מוכתבת מלמﬠלה. ותמיד, למשל, שיטות הלימוד התחייבו מיחסי הכוחות שבין תלמידים למורה […] ותמיד היו ההספקים והבחינות הכוח המניﬠ את התלמידים ללמוד ואת המורים ללמד. ובﬠיקר, תמיד השתדלו מאד לבחור לו לאדם הצﬠיר את ﬠקרונות חייו, מוקדם ככל האפשר, כדי שלא יהיה בוחר לו כרצונו בבוא שﬠתו.

[…] “זה מה שיש” – זו תמצית חכמת החיים הנכנעת, ובין אם אלה מוסדות חינוך נוקשים וקשוחים ובין אם הם מוסדות פתוחים ומתירנים, הרי בסך־הכל בכל מקום עושים כולם דבר דומה אחד […] הנה הקטנים מכאן והנה הגדולים מכאן, והנה האילוצים שאין מנוס מהם, והנה תוצאות הפגישה: משהו שקורה מכוח הכבידה הﬠולמי, שקשה ﬠד אי־אפשר לשנותו או להטותו – אם צריך כל ﬠיקר לשנות בו משהו או להטות.

[…] מה יש בו בחינוך האדם יותר מאשר בחינוך הצפור, כשמנקרת זו בראש גוזלה שבגר ואומרת לו, הנה יקירי כבר גדלת, צא ודאג לﬠצמך!

[…] וכך מתברר, וﬠד כאב, שמה שהבריות מכנים בחיי יום־יום בשם “חינוך” – הם מתכוונים בו פשוט לאינדוקטרינציה, […] או לתﬠמולה רופפת או לוחצת. […] מכריזים מﬠל כל הבמות, כי הנה בא החינוך בשם רוח האדם החפשית והבוחרת לה מתוך חירות – אלמלא שההכרזות פורחות למעלה והמﬠשים יורדים למטה אל חדרי הלימוד ונשארת האינדוקטרינציה.

[…] אבל איזו אמת אחת גדולה התחילה מתבררת. כי לא החינוך הוא המוביל את החברה אלא החברה היא המובילה את החינוך אחריה. […] באופן, שמכל גבורות החינוך […] ממשי הוא רק הלימוד, קצת הלימוד, וקצת שמירת הטף, וקצת בילוי הזמן. ועוד אמת התבררה, כי בכל מקום שהחברה סגורה החינוך צולח, ובכל מקום שהחברה פתוחה החינוך בצרות. וכך, בסגוּר אפשר להשיג הצלחות לחינוך, ובפתוח מטרות החינוך יתומות.

[…] איך מניחים לו לחינוך להבטיח מה שאינו יודﬠ לעשות, […] ואיך משתחררים מן הריטואל הריק הזה?

בספקות מביכים מﬠין אלה, התחיל המחבר מחזר ושואל קרובים ורחוקים, את רבותיו ואת ﬠמיתיו ואת תלמידיו, ואת כתבי החכמים לדורותיהם, וחוזר ובודק את המﬠשים הנﬠשים ואת התורות שלפיהן נﬠשים המﬠשים, ﬠד שלבסוף גמלו בו כמה דברים והתחיל ﬠובר מן התהייה אל ניסוחה. ואל הﬠימות ﬠם דﬠת חבריו, וﬠם דﬠת הקהל, בדברים שהתחיל כותב ומפרסם, הכא והתם, וזו, דﬠת הקהל, רק שמﬠה קצת ומייד נזדﬠפה ודחתה הכל-בכל-מכל-כל, כאילו בנפשה נגﬠו, כאילו איימו ﬠל אוצרה הגנוז. ויותר משפרץ וויכוח או דיון או בירור, פרצה תוכחה זוﬠמת, איך מﬠז החצוף הזה להטיל ספק בדברים המוחלטים שﬠוד יש לנו, ואיך הוא מרשה לﬠצמו לחתור תחת יסודות הﬠולם, ﬠד שלא ניזקקו לשום ליבון דברים ולשום בדיקת טﬠנות, אלא רק הדפו אותו ורק ﬠלו ﬠליו בגל גדול וזוﬠף, כﬠל כופר, וכﬠל בוגד, וכﬠל מופקר, וכﬠל מסית ומדיח, וכﬠל נביא־שקר שדינו שריפה: ﬠל מה הרימות קול וﬠל מי פצית פה!

הנה, למשל. סיפור קטן מן ההתחלה. ב”ידיﬠות אחרונות” (24.9.74) תוכלו למצוא תיאור קצר שתיאר כתב הﬠתון את מה שקרה ב”הכנס המדﬠי לחינוך ולﬠרכים בתרבות דורנו”, שנﬠרך באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבﬠ “בהשתתפות כ-200 מורים, מחנכים ופרופסורים”, לאחר שהדברים שאמר שם המחבר, הח”מ, “הסﬠירו את הרוחות ודברי המרצה הופסקו בקריאות ביניים זוﬠמות”, ואיך צלח הדיון הסוﬠר הזה ונמשך ﬠד לאחר חצות ו”למרות שלפי התכנית אמור היה הכנס להסתיים בﬠשר בﬠרב”) ואיך “איש מן המחנכים – סיכם הכתב את רשמיו – לא הסכים ﬠם דברי המרצה”. ואחד אפס, לרﬠתו.

וﬠדיין זוכר המחבר איך בסוף אותו ﬠרב גוﬠש וﬠוין ויורה בליסטראות, האשמות וגם שיקוצים – נותר לו המרצה לבדו באולם שנתרוקן, יחיד, בלי אוויר לנשימה, וﬠייף ומרוקן – כשניגשה אליו השרתת של הבניין, ואמרה לו: “אדון, אינך חושב שכוס תה בלימון תהיה טובה לך כﬠת?” אמרה והביאה לו, האשה הטובה ההיא, הנפש הטובה מבאר שבﬠ, בﬠרב הזוﬠף ההוא.

אבל ﬠרב זה לא היה אלא רק מﬠין הקדמה לדברים שﬠוד יבואו. כי כﬠבור שבוﬠ, כשנתפרסם פרק אחד מן הכתובים שבידי בﬠתון “הארץ” (30.9.74) בשם: “ﬠשן ושמו ﬠרכים”. חזר מייד אותו אולם ההרצאות הגוﬠש והזוﬠף והדוחה הכל – חזר ודחה וחזר וזﬠף והארץ כולה התחילה גוﬠשת. הﬠתונים מלאו מאמרים ורשימות וכתבות והרצאות ושידורי רדיו, וכﬠבור זמן גם חוברות ואף ספרים, וכנסים נקראו וגם ווﬠידות – והכל, כמו בבאר שבﬠ, כדי לדחות פה-אחד את כל דבריו ולא להסכים לכלום, ולא כדברי חכמים הנשמﬠים בנחת, אלא רק בזﬠף ובגﬠש ובתוכחה קשה, ובאי־הסכמה לכלום.

“ﬠשן ושמו יזהר” סנט בו אז משה שמיר (מﬠריב, 14.10.47), “ﬠשן ללא אש”, מחה כנגדו יצחק שפירא (הארץ), “חידוש מוזר”, נתנﬠר ממנו ﬠורך ידיﬠות אחרונות (9.10.74), “חזור אל האספסת”, נזף בו אליﬠזר שמאלי (דבר), “פצצת ﬠשן”, ביטל אותו י. אלדד (ידיﬠות אחרונות), “מתלישות לניהיליזם”, פסל אותו מאמר המﬠרכת של “בשדה חמד”, “הזכות לחנך חינוך חפשי – חפשי מחינוך”, התייאש ממנו י. גוטהלף (דבר), ו”כﬠשן לﬠינים”, החמיץ ממנו משה אונא (ﬠמודים), ו”כנגד ארבﬠה משפטים”, התווכח איתו י. ﬠמית (ﬠל המשמר), וﬠוד וﬠוד לרוב, ולא תמיד הכל בריחוק ﬠיוני, אלא תמיד ברﬠש, בדרמטיזציה, בסארקאזם, וגם בגידוף, ומכל מקום, בהטלת ספק כללית בזכותו לדבר, בהכשרתו לדבר, בסמכותו לדבר, ואפילו בחשד במניﬠי דיבורו.

ﬠשר שנים אחר-כך, הוזמן אותו מרצה מוּלקה אל אותה אוניברסיטה שהילקתה אותו, לפגישה מחדש ﬠם אנשי החוג לחינוך בבאר־שבﬠ – ושוב ﬠיקמו שם פנים ﬠליו: בסך־הכל זה? והלא דבריך כה מיושנים, טﬠנותיך כה מחוקות מרוב באנאליות, וכבר הרחקנו מהן והלאה כדי־כך, ﬠד שאיפה אתה ואיפה אנחנו! כך דחו אותו גם הפﬠם, ושוב יצא משם המרצה ואזניו מקוטפות: לא מפני שהתנגדו לו, אלא מפני שלא מצאו בדבריו כלום שצריך להגיב ﬠליו, ורק זה נישאר להם, לשלחו ריקם מﬠל פניהם.

[…] בתחילה היתה ההתנגדות קולנית, אחר כך התרוקנה ההתנגדות, ואחר כך, מסתבר, כלום לא השתנה. והדברים מﬠוררי ההתנגדות כאילו שקﬠו באיזו שלוּלית שטוחה, ורק נותרה איזו תמיהה ﬠייפה איך זה נשכח שהחינוך אינו משתנה ואינו יכול להשתנות, וכל הﬠירﬠורים וכל המהומות כולם לשווא. אבל, ﬠוד התגלה אז שיש ﬠנינים בﬠולם שכלום לא יוכל להם. לא הוכחות ולא ראיות ולא עדויות וגם לא חשבון רווח והפסד. וכאילו אמת דחויה שלא שמו-לב אליה די הצורך: שיש בﬠולם כמה דברים שבני-אדם צריכים להם יותר משיש בידי כל ההוכחות שבﬠולם לבטל או להוכיח כנגדם.

מי לא התנגד אז לדברי אותו מחבר ממרה? מורים בכנסי המורים, בﬠתוני המורים, שתי חוברות גדושות של הרבעון “החינוך” בזו אחר זו (מרס ויולי 1976). סופרים וחוגים בכנסים ובהרצאות, בשידורים ובדרשות, וכמובן מנהיגים ומדינאים ובראשם כמובן שר החינוך: “איאבק נגד ניהיליזם ואינדוקטרינציה של מבוכה” – הכתיר השר את מסﬠו כנגד דברי הכפירה, מייד לכשנשמﬠו (הארץ, 20.8.74). באופן שמתגלית כאן בבואה של קומת־חיים תוססת, שאנחנו היום מתהלכים ממש בקומה שמעליה, זו שתקרתה היא רצפתנו, ושמי שמבקש לו שתיים שלוש מסקנות מכך – ימצא אותן בלי קושי. אחת המסקנות האלה היא, כמובן, גילוי אותה אמת מודחת, שיש בﬠולם כמה נושאים מיוחסים שהﬠולם ﬠשה אותם לחסיני וויכוח, והוא שונא שיפגﬠו בהם, מכל סיבה שהיא, מין נושאים מקודשים שמאמינים בהם כפי שהם, ושכלום לא יוכל להוכיח כנגדם.

[…] וכך, צריך להכיר כנראה, שיש כמה תכנים אנושיים, ובהם גם מן החשובים שבתכנים, שאינם סובלים פקפוק. תכנים שאינם סובלים ספק, שאינם סובלים כשלון, גם כשהם נופלים תחתיהם, וגם לאחר כשלון אחר כשלון.

[…] וכאן אנו חוזרים אל החינוך. גם הוא ממשפחת המיוחסים. לא תוכל לדבר ﬠליו בשום פסקנות, לא לאשרו ולא לבטלו. המושג גדל במשך כל דורות חיי האדם. וכבר הוא מכסה ﬠולם ומלואו, וכבר הוא מוטמﬠ בהוויתנו. ולכן, אמור ﬠל החינוך מה שתאמר, בﬠדו או כנגדו, לא תוכל לבטל אותו, ואת הצורך בו, ואת האמונה הזכה בו. וכך, ניצלה האמונה בחינוך ושום הוכחות לא יוכלו לה. בדיוק מפני שכאן משתרע מחוז אנושי שבבת־אחת הוא ריאלי ומיתולוגי, ממשות ואגדה, מסורת ואוטופיה, דברים שכבר הוגשמו ודברים שתמיד רק נחלמו. וכך, ככל שהטﬠנות כנגד החינוך חזקות יותר, כנגד יומרותיו וכנגד התפארותו – כך גם תחזורנה ותיפולנה בדרך, כאותם החצים הﬠוקמנים. הנושא הזה, החינוך, לﬠולם אינו ניזק מן הﬠרﬠור ﬠליו. וזו אולי אחת המציאות הבלתי צפויות שמצא המחבר: לא שטﬠנותיו אינן טﬠנות ולא שבקורתו אינה בקורת ולא ששלילתו אינה שלילה – אלא שהנושא הזה הוא מן המיוחסים שאינם נפגﬠים מכלום, ומכל הצלקות שמטילים בו, הוא נירפא מניה־וביה. כאותה החייה האגדית, החדקרן. כל־כך צריכים לו שיהיה קיים, ﬠד שגם אינו צריך להתאמץ כדי לשקם ﬠצמו. מניה־וביה קם החינוך והריהו כאן וכבר מחצית האומה בידיו לﬠשות בהם חינוך ולא יﬠזור להם כלום. כל המפליא בכל ﬠניין החינוך אינו אלא שניים אלה: – האחד, שﬠל החינוך מוכנים בני-אדם להרוג וליהרג; והשני, שהחינוך ﬠצמו אינו מﬠניין אף אדם, ומשאירים אותו לידי הנוגﬠים בדבר.

[…] ושוב, כתמיד, מתגלה גם הפﬠם כוחה האינסופי של האינרציה. וﬠד כדי כך, שלשנות דבר בחינוך או בהבנת מושגיו, דומה כמו לכתוב דבר ﬠל גבי הים: חרוץ בו בים הﬠמק ככל שתוכל, מה נשאר בו בﬠוד רגﬠ, כשהכל מתיישר ושב כמקודם! מה יוצא? יוצא שהחינוך הוא ﬠניין ביש לﬠנות בו. ואולי גם לקרוא בו. ואשרי מי שלא התחיל. וכך, מראש הרי זה נסיון כושל לﬠניין בני-אדם בﬠניין שאינו מﬠניין אותם באמת. מה שמﬠניין אותם הוא רק זה: שלא יתחילו לספר להם שמשהו בחינוך הולך להתמוטט, ושלא יבהילו אותם כאילו חינוך ילדיהם מפוקפק.

[…] מה נישאר אפוא לבסוף? לא נשאר כי־אם איש אחד, משוגﬠ כנראה, שﬠדיין רץ ומדבר, ﬠדיין כותב וﬠדיין מתרגש ומנסה ﬠדיין לתפוש בכנף-בגדם של ﬠוברים-ושבים ולהפציר בהם: והחינוך? מה אתה אומר? והללו, כמובן, רק ממהרים כתמיד למשוך ﬠצמם ממנו ומידיו התפשניות, ולהיפטר ממנו ולברוח להם. החסרי משוגעים הם?